Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Kardasz Tomasz specjalista psychiatra
z dnia 01.06.2021r.

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej jako praktyki zawodowej lek. Tomasza Kardasza
§ 2.
Praktyka zawodowa działa pod firmą Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska lek . Kardasz Tomasz specjalista psychiatra.

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 3.
Celem praktyki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
§ 4.
Zadaniem praktyki jest udzielanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, a w szczególności:
a/ diagnostyki psychiatrycznej i ogólnomedycznej
b/ leczenia zaburzeń psychicznych z towarzyszącymi stanami ogólnomedycznymi
c/ profilaktyką stanu zdrowia
d/ opiniowaniem i orzecznictwem o stanie zdrowia

§ 5.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w Gabinecie lekarskim 82-300 Elbląg, ul. Lidzbarska 32, w Gabinecie lekarskim 80-369 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 4D/175 oraz pod adresem wskazanym przez pacjenta (praktyka wyjazdowa).

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń.

§ 6.
1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lek. Tomasz Kardasz
2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego, osobistego zgłoszenia, oraz za pośrednictwem serwisu www.znanylekarz.pl.
4. Przed pierwszą wizytą pacjent winien udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
5. W przypadku korzystania ze świadczeń refundowanych podczas każdorazowej wizyty pacjent powinien udostępnić dokument upoważniający do tych uprawnień, ewentualnie umożliwić weryfikację w systemach teleinformatycznych właściwych organów

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 7.
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
– poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.
2. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kserokopii
Wyciąg, odpis lub kopia
na elektronicznym nośniku
(za całość)
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
6,83zł
0,68zł
6,83zł
* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

§ 8.
1. Praktyka zawodowa lek. Tomasza Kardasza nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – z wyłączeniem recept na leki refundowane przysługujące uprawnionym pacjentom.
2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych:
– porada diagnostyczna w gabinecie/ w drodze teleporady – od 200 zł.
– porada kontrolna w gabinecie/w drodze teleporady – od 180 zł.

-  porada recepturowa w gabinecie/ w drodze teleporady - od 180 zł / od 180 zł.
– wydanie zaświadczenia/opinii o stanie zdrowia – koszt indywidualnie ustalany z pacjentem

VI. Teleporada.

§ 9.

1. Aby umówić skutecznie teleporadę należy ją opłacić podczas umawiania wizyty na portalu znanylekarz - karta, przelewy 24. Dopuszcza się także płatność przy użyciu  BLIK podczas wizyty lub przelew bankowy na 2 dni przed wizytą na podane  konto bankowe : 53109026170000000106512487, wymagane jest wówczas przesłanie potwierdzenia przelewu na  numer telefonu - (+48) 604680460. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko pacjenta oraz datę i godzinę teleporady. 

Polityka zwrotu płatności za teleporady :

kwota zapłacona za teleporadę poprzez system pośrednictwa płatności STRIPE ( płatność dokonywana na portalu znanylekarz),  która została odwołana przez pacjenta przed jej rozpoczęciem, będzie zwrócona na konto płacącego do 10 dni roboczych z pomniejszeniem o kwotę prowizji STRIPE -  jest to ok. kilka procent całości kwoty. W przypadku innych form płatności kwota za teleporady zwracana jest w całości na konto płacącego w przeciągu do 2 dni roboczych.  Jedocześnie informuję, iż nie uznaje się zwrotu już rozpoczętej, opłaconej wizyty, na którą pacjent z jakichkolwiek przyczyn się nie zgłosił. 

Pierwsza wizyta w drodze teleporady zawsze odbywa się w formie wideorozmowy przy użyciu legalnych komunikatorów. Podczas wizyty pacjent powinien wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. 

 

2. Wizyty dedykowane są  osobom pełnoletnim, posiadającym zdolność do świadomego wyrażenia zgody. Decydując się na odbycie wizyty w formie porady online, pacjentka/ent potwierdza, iż zapoznała/ał się z polityką prywatności na stronie   www.psychiatrakardasz.comregulaminem gabinetu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ISPL lek. Kardasz Tomasz Specjalista Psychiatra, zobowiązuje się do nie nagrywania w jakiejkolwiek postaci przebiegu konsultacji, zgadza się na płatność  poprzez system pośrednictwa płatności STRIPE (płatność dokonywana na znanymlekarzu) lub z góry poprzez płatność bezgotówkową BLIK podczas e - wizyty lub na wskazane przeze mnie konto bankowe na 2 dni przed planowaną wizytą. Ponadto wyraża zgodę na politykę zwrotu. m.in.  dostępną w regulaminie. 

VII. Postanowienia końcowe.

§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),
– ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29.06.2021r.